RAI

MUX 1 = 35v UHF

MEDIASET

MUX 1 = 52o UHF
MUX 2 = 36o UHF
MUX 3 = 24o UHF
MUX 4 = 49o UHF
MUX 5 = 56o UHF

ALTRI

CAIRO 2 = 25o UHF